Kategorie
Nawigacja
Artyku┼éy » Art. pneumatyczne » ZAWORY STEROWANE SAMOCZYNNIE
ZAWORY STEROWANE SAMOCZYNNIE
Obrazy: zawr_6.jpg

Zawory reguluj─?ce przep??yw - serii 28 - Camozzi

Zawory d??awi─?ce tej grupy s─? wykonane z mosi─?dzu pokrytego niklem, uszczelki z NBR natomiast pokr─?t??o regulacyjne jest z tworzywa sztucznego. Umo??liwiaj─? regulacj─? nat─???enia przep??ywu powietrza, wody oraz olejów mineralnych.
Obrazy: zawr_7.jpg

Optyczny wska??nik ci??nienia - serii 2950 - Camozzi

Optyczny wska??nik ci??nienia, model 2950-M5 jest elementem biernym – bez spr─???yny, czerwony wska??nik. Element szczególnie przydatny dla ??atwego stwierdzenia ci??nienia w okre??lonym miejscu uk??adu pneumatycznego.

Obrazy: zawr_8.jpg

Zawory o dzia??aniu samoczynnym - serii GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO, GMCO-Camozzi

Zawory zwrotno-d??awi─?ce i d??awi─?ce tej serii wyró??niaj─? si─? szczególnie ma??ymi gabarytami i mog─? by─? montowane bezpo??rednio w gnie??dzie zaworu steruj─?cego lub si??ownika. Zakres regulacji jest szeroki i stopniowy tak i?? pozwala na precyzyjn─? regulacj─? w pe??nym zakresie nat─???e??.
Obrazy: zawr_9.jpg

Regulowane membranowe prze??─?czniki ci??nienia - serii PM - Camozzi

Regulowane, membranowe prze??─?czniki ci??nienia s─? wykonywane jako normalnie zamkni─?te lub normalnie otwarte. Warto??─? ci??nienia, przy którym styki elektryczne s─? prze??─?czane mo??e by─? ustawiona za pomoc─? ??rubokr─?ta. Elementy te mog─? by─? szczególnie przydatne jako zabezpieczaj─?ce uk??ad – pojawienie si─? lub zanik sygna??u przy okre??lonej warto??ci ci??nienia.
   
   
   
   
(c) 2013 PHU Gałązka.