Kategorie
Nawigacja
Artyku┼éy » Art. pneumatyczne » Zawory sterowane r─?cznie i no??nie
Zawory sterowane r─?cznie i no??nie
Obrazy: zawr_3.jpg

Zawory sterowane r─?cznie - serii 1,3,4 i VMS - Camozzi

 

Zawory sterowane r─?cznie serii 3 oraz 4 s─? wyposa??one w elementy steruj─?ce umo??liwiaj─?ce spe??nienie ró??norodnych wymaga??. Zawory typu 3/2 (seria 3 i 4) s─? normalnie zamkni─?te, je??li zasilanie doprowadzenie jest do przy??─?cza P lub normalnie otwarte, je??li zasilanie doprowadzane jest do przy??─?cza R. Zawory 5/2 (seria 3 i 4) mog─? by─? zasilane poprzez gniazda R i S (3 i 5) ró??nymi warto??ciami ci??nie??. Zawory serii 1 posiadaj─? dwa typy elementów steruj─?cych: przycisk grzybkowy (typ 3/2) oraz d??wigni─? (typ 3/2 oraz 5/2).
Obrazy: zawr_4.jpg

Zawory sterowane r─?cznie z konsoli - serii 2 - Camozzi

 

Zawory sterowane r─?cznie do monta??u tablicowego sk??adaj─? si─? z zaworu podstawowego CAMOZZI oraz konsoli mocuj─?cej BRETER. Oznacza to, ??e mo??liwe jest stosowanie ró??norodnego osprz─?tu tej firmy wraz z zaworami pneumatycznymi (rozmiar Ø 22 oraz Ø 30 mm). Minizawory tej serii spe??niaj─? wymagania stawiane nowoczesnym elementom sygna??owym.
Obrazy: zawr_5.jpg

Zawory sterowane no??nie - serii 3 - Camozzi

 

Zespó?? sterowania no??nego mo??e by─? wykonany w wersji z zaworem pneumatycznym lub z prze??─?cznikiem elektrycznym. Zawór pneumatyczny jest typu 5/2 z gniazdami G1/4, wykonanymi w p??aszczy??nie czo??owej zespo??u, co u??atwia monta?? (pod??─?czenie do instalacji). Zawór typu 3/2 mo??na uzyska─? poprzez zakorkowanie zb─?dnego wyj??cia. Element elektryczny wykonany jest w postaci prostego prze??─?cznika styków elektrycznych z czo??owym wyprowadzeniem przewodów (PG9).
(c) 2013 PHU Gałązka.