Kategorie
Nawigacja
Artyku┼éy » Art. pneumatyczne » Zawory sterowane mechaniczne
Zawory sterowane mechaniczne
Obrazy: zawr.jpg Zawory sterowane mechanicznie - serii 1 i 3 - Camozzi

Zawory serii (G1/8) oraz serii 1 (G1/8 i G1/40) zosta??y zaprojektowane z trzema typami sterowania: - popychacz, - d??wignia z rolk─?, - rolka z d??wigni─? ??aman─?. W ka??dym przypadku ruch powrotny realizowany jest spr─???yn─?.

 

 

Obrazy: zawr_1.jpg Zawory sterowane mechanicznie - serii 2 - Camozzi

Miniaturowe zawory serii 2, typu 3/2, normalnie zamkni─?te mog─? posiada─? gniazda gwintowane M5 lub wtykowe do przewodu o ??rednicy zewn─?trznej Ø 4 mm. Zawory te mog─? by─? przesterowywane poprzez popychacz, d??wigni─? z rolk─? lub rolk─? z d??wigni─? ??aman─?. Te miniaturowe zawory zosta??y zaprojektowane tak aby spe??nia─? nast─?puj─?ce wymagania stawiane przemys??owym zaworom drogowym: krótki skok przesterowania, ma??e wymiary, szybki i precyzyjny sygna??.

 

 

Obrazy: zawr_2.jpg

Zawory sterowane mechanicznie ze wspomaganiem - serii 3 i 4 - Camozzi

 Zawory sterowane mechanicznie ze wspomaganiem pneumatycznym, serii 3 i 4 zosta??y wprowadzone, aby zapewni─? bardzo ma??e si??y potrzebne do przesterowania elementów drogowych, przy stosunkowo du??ych wspó??czynnikach nat─???enia przep??ywu. Zawory serii 3 posiadaj─? d??wigni─? steruj─?c─? pilotem wspomagania (dzia??anie przy wyp??ywie powietrza do atmosfery). Si??a potrzebna do przesterowania wynosi poni??ej 4 N i mo??e by─? jeszcze zmniejszona poprzez przed??u??enia ramienia dzia??ania (specjalny otwór monta??owy o ??rednicy 3 mm). Zawory serii 4 wyposa??one s─? w piloty wspomagaj─?ce (zawory wst─?pnego przesterowania) zmniejszaj─?ce si??y steruj─?ce.

(c) 2013 PHU Gałązka.