Kategorie
Nawigacja
Artyku┼éy » Akumulatory » CENTRA Ci─???arowe
CENTRA Ci─???arowe

Obrazy: pobrane.jpg

CENTRA HEAVY EXPERT HVR

Zaprojektowany, aby dzia??a─? d??u??ej w najbardziej wymagaj─?cych du??ych pojazdach u??ytkowych.

Ca??kowicie bezobs??ugowy o wyj─?tkowej konstrukcji odpornej na dzia??anie ekstremalnych warunków w skrajnej cz─???ci nadwozia.

Posiada wbudowan─? technologi─? HVR i system centralnego odgazowywania, a jego p??yty zosta??y wykonane ze stopu wapniowo-wapniowego.

Doskonale nadaje si─? do stosowania w pojazdach wyprodukowanych po roku 2000 lub w jakichkolwiek starszych intensywnie u??ytkowanych pojazdach.

Odpowiedni do pojazdów:

 1. Wyposa??onych w windy/podno??niki ci─???arowe, kabiny sypialne, urz─?dzenia nawigacyjne, kamery, czujniki, systemy video, dodatkowe o??wietlenie przednie/dachowe.

 2. O du??ych silnikach, z elektrycznym systemem hamowania, z wyposa??eniem o du??ym poborze pr─?du.

 3. O konstrukcji, w której akumulator umiejscowiony jest w tylnej cz─???ci osi pojazdu, ze wzgl─?du na wyposa??enie w zbiornik AdBlue i lokalizacj─? zbiornika paliwowego.

 4. Realizuj─?cych intensywne dostawy, je??d??─?cych na krótkich odcinkach, w ruchu miejskim o du??ym nat─???eniu.

 5. Je??d??─?cych po trudnych, nierównych drogach; drogach gruntowych, z du??ymi przechy??ami; eksploatowanych w rolnictwie lub budownictwie.

 6. Wykorzystywanych w transporcie mi─?dzynarodowym, na d??ugich dystansach; intensywnie u??ytkowanych (24h/24h).

 7. Je??d??─?cych regularnie w zimnych (poni??ej -10°C) lub gor─?cych (ponad 35°C) regionach; niegara??owanych, eksploatowanych w rolnictwie lub budownictwie.

Korzy??ci:

 • Gwarancja jako??ci produktu dostarczanego na tzw. pierwsze wyposa??enie.

 • D??uga ??ywotno??─? produktu u??ytkowanego w najbardziej wymagaj─?cych warunkach.*

 • Odporno??─? na silne wstrz─?sy i wibracje.

 • Podwy??szony pr─?d rozruchu w porównaniu do standardowych akumulatorów.

 • Akumulator w pe??ni bezobs??ugowy. Bezpieczny i czysty w u??ytkowaniu i przechowywaniu, dzi─?ki zabezpieczeniom antyiskrowym, antywyciekowym i p??askiemu wieczku.

Nazwa
Wymiary (mm) Charakterystyka Pojemno??─? Ah Pr─?d rozruchu A (EN)
Blok D?? Szer Wys Polaryzacjia Mocowanie
Centra Expert HVR 140Ah D04 513 189 223 3 B0 140 760
Centra Expert HVR 185Ah D05 513 223 223 3 B0 185 1100
Centra Expert HVR 225Ah D06 518 279 240 3 B0 225 1150
Centra Professjonal Pawer 120Ah D02 349 175 235 0 B1 120 870
Centra Professjonal Pawer 142Ah D03 349 175 290 0 B0 142 850
Centra Professjonal Pawer 145Ah D04 513 189 223 3 B0 145 900
Centra Professjonal Pawer 185Ah D05 513 223 223 3 B0 185 1150
Centra Professjonal Pawer 235Ah D06 518 279 240 3 B0 235 1300
Centra Professjonal 110Ah D02 349 175 235 0 B1 110 750
Centra Professjonal 140Ah D04 513 189 223 3 B0 140 800
Centra Professjonal 170Ah D05 513 223 223 3 B0 170 950
Centra Professjonal 180Ah D05 513 223 223 3 B0 180 1000
Centra Professjonal 215Ah D06 518 279 240 3 B0 215 1200
(c) 2013 PHU Gałązka.